Invloed van codekarakteristieken op de comprimeerbaarheid van een programma

Promotor Koen De Bosschere
Begeleider 1: Dominique Chanet
Begeleider 2: Bruno De Bus
Aantal studenten: 1
Richting: Ir. in de computerwetenschappen, Lic. in de informatica

Contactpersoon: Dominique Chanet

Probleemstelling:

In de huidige wereld van mobiele intelligente toepassingen zoals smartphones worden meer en meer toepassingen via het netwerk verkregen. Op 3G datanetwerken betaalt de gebruiker vaak per eenheid verstuurde of ontvangen informatie, en dus heeft de gebruiker er belang bij om zijn dataverkeer zo beperkt mogelijk te houden. Programma's en data worden daarom nu al zoveel mogelijk in gecomprimeerde vorm over het netwerk verstuurd. Uit experimenten blijkt echter dat de karakteristieken van de programmacode een significante invloed hebben op de comprimeerbaarheid van het uiteindelijke programma.

Doelstelling:

Het doel van deze scriptie is een systematisch verband zoeken tussen de lage-niveaukarakteristieken van programmacode (gemiddelde sprongoffsets, meer voorwaartse/achterwaartse sprongen, instructiemix, gebruikte registers, etc.) en de comprimeerbaarheid van het uiteindelijke programma voor de ARM architectuur. Deze architectuur wordt zeer veel gebruikt in ingebedde systemen, en is dus zeer relevant in de context van dit onderzoek. Voor je onderzoek zal je gebruik maken van het Diablo-raamwerk, een raamwerk voor binair herschrijven ontwikkeld binnen de vakgroep ELIS van de Universiteit Gent. Het is de bedoeling dat je verschillende compressie-algoritmen (gzip, bzip2, ...) onderzoekt om vast te stellen hoe gevoelig ze zijn aan verschillende codekarakteristieken, en dat je vervolgens een programmaherschrijver ontwikkelt die in staat is om programma's beter comprimeerbaar te maken door de code te herordenen of zelfs te herschrijven.